Podmínky Fotosoutěže

 1. Pořadatel a organizátor soutěže:

  Pořadatel soutěže:
  Mamido Toys s.r.o.
  se sídlem Hlavní třída 2020/28, 737 01 Český Těšín
  IČO: 08367639
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 79322
  (dále jen „Pořadatel“)

  Organizátor soutěže: WOXO impressions s.r.o.
  se sídlem nábřeží Míru 253/42, 737 01 Český Těšín
  IČO: 052 51 931
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 66806
  (dále jen „Organizátor“)

 2. Informace o soutěži:
  1. Tato pravidla závazně upravují úplné podmínky Fotosoutěže (dále jen „Soutěž“), která probíhá na Facebook (facebook.com/mamidotoys) a Instagram (instagram.com/mamido_cz/) profilu, a dále na e-mailu (info@mamido.cz) kterou provozuje Pořadatel (dále jen „Profil“).
  2. Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky (dále jen „místo konání Soutěže“) od 17. 1. 2022 do 7. 2. 2022 (dále jen „doba konání Soutěže“). Vyhlašování výherců bude probíhat na Instagramovém a Facebookévém profilu Mamido.
 3. Podmínky zapojení do Soutěže:

  1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má adresu pro doručování v České nebo Slovenské republice a zřízený vlastní aktivní profilový účet na sociální síti Facebook (dále jen „Facebook“) nebo Instagram (dále jen „Instagram“) a splní tyto podmínky Soutěže (dále jen „Soutěžící“).
  2. Soutěžící musí být po dobu trvání Soutěže zaregistrovaným uživatelem s aktivním účtem na Facebooku nebo Instagramu a splňovat veškerá pravidla jeho užití. Zanikne-li z jakéhokoliv důvodu Facebook nebo Instagram účet Soutěžícího, může Organizátor Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.
  3. Každý Soutěžící se smí účastnit pouze jediným Facebook nebo Instagram účtem. Použije-li totožný Soutěžící více Facebook účtů k účasti v Soutěži, budou všechny jeho odpovědi ze všech takových účtů ze Soutěže vyřazeny. Zakázáno je účastnit se Soutěže skrze Facebook účet jiné osoby, i v takovém případě budou odpovědi Soutěžícího vyřazeny.
  4. Organizátor může podle svého uvážení vyřadit ze Soutěže jakéhokoliv Soutěžícího, který porušuje pravidla Soutěže nebo pokud k tomu má důvodné podezření. V případě vyřazení Soutěžícího ze Soutěže nemá Organizátor povinnost uvádět důvody takového rozhodnutí a vyloučenému Soutěžícímu nevzniká vůči Organizátorovi ani Pořadateli žádný právní nárok.
  5. Organizátor či Pořadatel může vyloučit ze Soutěže také Soutěžícího, u kterého bude mít podezření, že dosáhl výsledku v Soutěži podvodným způsobem ovlivnitelným výsledky Soutěže.
 4. Určení výherce:
  1. Soutěže se mohou Soutěžící zúčastnit splněním soutěžního úkolu – zaslání fotografie s Mamido hračkou na e-mailovou adresu, Facebook či Instagram. A dále napsání komentáře „Hotovo“ pod Instagram nebo Facebook příspěvek s fotosoutěží. (dále jen „Soutěžní úkol“).
  2. Výhercem se stane Soutěžící, který podle pokynů Organizátora splní Soutěžní úkol a bude vylosován Organizátorem pomocí náhodného výběru ze všech účastníků Soutěže za použití aplikace automatického generování komentářů (dále jen „Výherce“).
  3. V Soutěži je možné získat hodnotnou cenu v podobě voucheru v hodnotě 1 000 Kč na nákup na e-shopu Mamida (mamido.cz/) (dále jen „Výhra“). Podrobné informace o výhře jsou specifikovány u daného příspěvku na Profilu.
  4. Jméno Výherce vyhlásí organizátor na svém Facebooku a Instagramu. V Soutěži je možné získat pouze 5 Výher pro právě 5 Výherců. (5x voucher 1000 Kč)
  5. V rámci soutěže soutěžící i výherce souhlasí s využitím zaslaných fotografií, které jsou předmětem soutěžního úkolu, na sociálních sítích Pořadatele nyní i v budoucnu bez omezení, a dále s použitím fotografií ke komerčním propagačním účelům bez nároků na honorář za autorská práva. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.
  6. V případě neočekávaných komplikací může Pořadatel nahradit Výhru jinými věcnými cenami stejné i nižší hodnoty. Výherce Soutěže nemá právo po Organizátorovi ani Pořadateli požadovat žádná finanční ani jiná plnění.
  7. V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoliv důvodu nárok na Výhru nebo Výhru odmítne, mohou Organizátor i Pořadatel použít Výhru k jiným účelům. Nárok na Výhru nelze převádět na jiného Soutěžícího nebo jinou osobu.
  8. Soutěžící si je vědom, že na účast v Soutěži ani na Výhru nemá právní nárok, tedy je nemůže právně vymáhat. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.
  9. Organizátor ani Pořadatel nenesou odpovědnost za to, že se informace o získání Výhry k Výherci nedostane, ani za případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výher.
 5. Jak proběhne předání Výhry:
  1. Výhra v Soutěži bude Výherci zaslána na e-mailovou adresu, kterou sdělí po vylosování Pořadateli v soukromé zprávě na Facebooku či Instagramu na výzvu Pořadatele, a to do 7 dnů od sdělení údajů pro doručení.
  2. V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme nebo jinak neposkytne součinnost v rámci předání Výhry, nemůže vydání Výhry dále požadovat a je zcela na Organizátorovi a Pořadateli, zda použijí Výhru k jiným účelům.
 6. Ochrana osobních údajů Soutěžících a Výherce:
  1. Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním osobních údajů Organizátorem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výhercem a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle Facebook či Instagram profilu Soutěžícího, případně další údaje, které Soutěžící sdělí Organizátorovi. Organizátor je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.
  2. Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese info@mamido.cz V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.
  3. V případě Výherce budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresa a telefonní číslo) dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry a dále po dobu 3 let konce doby konání Soutěže za účelem evidence předání Výhry.
  4. Soutěžící uděluje pro případ získání Výhry bezplatné svolení s užitím své podobizny, jména, příjmení nebo kombinace jména a příjmení dle osobního Facebook profilu v hromadných sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Organizátora nebo Pořadatele, a to po dobu konání Soutěže a dále po dobu 3 let od konce doby konání Soutěže.
  5. Do zpracování osobních údajů je zapojen též další zpracovatel:
   1. Pořadatel Soutěže,

   2. Organizátor Soutěže,

   3. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 7. Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:
  1. požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Organizátor zpracovává,

  2. vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  3. požadovat výmaz těchto osobních údajů,

  4. právo vznést námitku, pokud budou údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Organizátora,

  5. na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

  6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

  7. na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 8. Ostatní ustanovení

  1. Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami, které jsou zveřejněny webové stránce www. …, a zavazuje se je dodržovat.
  2. Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována Facebookem a Instagramem ani s ním není spojena.
  3. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za funkčnost Facebooku, Instagramu, Profilu nebo za technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet.
  4. Organizátor i Pořadatel Soutěže jsou oprávněni jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět Výhry. V případě změny pravidel Soutěže nahraje Pořadatel jejich aktuální znění na příslušnou webovou stránku, která informuje o Soutěži.
  5. V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporů týkajících se této Soutěže, jejích pravidel či dotazů s ní souvisejících, se mohou Soutěžící obrátit na e-mailovou adresu: info@mamido.cz.

  V Českém Těšíně dne 15. 1. 2022